Kancelaria Radców Prawnych Bartosz Pawelczyk Krzysztof Kozik s.c.

Kancelaria Radców Prawnych Bartosz Pawelczyk Krzysztof Kozik s.c. to zespół prawników, którzy rozumieją Państwa potrzeby i zawsze starają się znaleźć najlepsze rozwiązania. Kancelaria zajmuje się do­ra­dztwem w bie­żą­cej dzia­łal­no­ści, jed­no­cze­śnie za­pew­nia­jąc wspar­cie w skom­pli­ko­wa­nych pro­ce­sach, ta­kich jak przekształcenia podmiotów leczniczych, po­łą­cze­nia czy po­dzia­ły spół­ek, a tak­że po­śred­ni­cze­nie w za­ku­pie pla­có­wek me­dycz­nych, wspar­cie pro­ce­su sprze­da­ży pla­có­wek me­dycz­nych oraz in­ne kro­ki bi­zne­so­we. Kancelaria zapewnia także kompleksową obsługę odnośnie RODO – unij­ne­go roz­po­rzą­dze­nia do­ty­czą­ce­go ochro­ny da­nych oso­bo­wych. Szerzej z ofertą kancelarii mogą się Państwo zapoznać na stronie internetowej.

 

Dane firmy:

Nazwa Kancelaria Radców Prawnych Bartosz Pawelczyk Krzysztof Kozik s.c.
adres: ul. Różana 13/3,
61-577 Poznań
telefon: 792 304 042
e-mail: sekretariat@pawelczyk-kozik.pl
strona: https://pawelczyk-kozik.pl/