Jakie sytuacje są przesłankami do stwierdzenia zawinionej przyczyny rozkładu pożycia?

Według informacji podawanych przez Główny Urząd Statystyczny co trzecie małżeństwo w Polsce kończy się rozwodem z powodu, jak deklarują małżonkowie, niezgodności charakterów. Ich liczba jest większa w miastach niż na wsiach. Sąd w trakcie postępowania rozwodowego bada, czy nastąpił trwały rozkład pożycia małżeńskiego, polegający na zerwaniu między małżonkami więzi emocjonalnej, fizycznej, a także gospodarczej. Jeśli małżonkowie złożą wniosek o nieorzekaniu o winie, wtedy sąd, wydając wyrok rozwodowy, nie wskaże współmałżonka odpowiedzialnego za rozkład pożycia skutkujący rozwodem.

Zawinione i niezawinione przyczyny rozwodu i ich konsekwencje

Przyczyny rozwodu mogą być zawinione i niezawinione. Jeśli małżonkowie złożą wniosek o nieorzekaniu o winie, sąd nie będzie rozpatrywał tej kwestii. W przypadku nie złożenia takiego wniosku sąd w wyroku rozwodowym będzie zobowiązany do wskazania osoby odpowiedzialnej za rozkład pożycia małżeńskiego. Jest to ważne ze względów finansowych, ponieważ współmałżonek, który nie został wskazany jako winny rozwodu, może ubiegać się przez okres pięciu lat od jego orzeczenia o środki finansowe na jego utrzymanie od obwinionego współmałżonka, jeśli znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i żyje w niedostatku. W sytuacji kiedy winną za rozkład pożycia małżeńskiego  został obarczony tylko i wyłącznie jeden ze współmałżonków, wtedy uznany za niewinnego może ubiegać się o środki finansowe od obwinionego współmałżonka na skutek samego tylko pogorszenia sytuacji finansowej. Orzeczenie o winie lub jej braku może mieć ogromne konsekwencje, szczególnie finansowe dla współmałżonka, który jest odpowiedzialny za rozwód.

Jakie mogą być zawinione przyczyny rozwodu?

Zawinionymi przyczynami rozwodu są takie zachowania jednego z małżonków, które według sądu przyczyniły się do rozkładu pożycia małżeńskiego. Poza tym sąd nie stopniuje odpowiedzialności za rozwód. Jeśli u obojga pojawiło się w mniejszym lub większym stopniu postępowanie, które stało się jego przyczyną, wtedy sąd orzeka o winie obojga małżonków.

Niewierność zawinioną przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego

Jedną z przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego jaką wskazują małżonkowie jest niewierność, która stanowi złamanie zobowiązania złożonego w trakcie przysięgi o wzajemnej pomocy i wierności. Jeśli jednak jeden z małżonków stosuje przemoc i to ona właśnie stała się przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego, a nawiązanie relacji z nowym partnerem nastąpiło po ustaniu więzi między małżonkami, wtedy sąd może orzec o winie męża stosującego przemoc.

Alkoholizm zawinioną przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego

Kolejną zawinioną przyczyną rozwodu jest alkoholizm jednego z małżonków, który prowadzi zazwyczaj do rozkładu rodziny i naruszenia dobra szczególnie małoletnich dzieci. Innymi rodzajami uzależnień jest także nałóg narkotykowy oraz uzależnienie od hazardu i gier komputerowych.

Agresja i przemoc przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego

Agresja i stosowanie przemocy przez jednego z małżonków może być przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego. Chodzi tu nie tylko o agresję fizyczną, ale także werbalną, również poniżanie, zniewagi, groźby i przemoc psychiczną. Jeśli współmałżonek został skazany w procesie karnym  za stosowanie przemocy, to można w procesie rozwodowym powołać się na ten wyrok. Uznanie przemocy jako zawinionej przyczyny rozwodu nie dotyczy tylko sytuacji częstych, ale również jednorazowych.

Odmawianie współżycia przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego

Jeśli w związku nastąpił zupełny brak pożycia, to jest to dla sądu argument za orzeczeniem rozwodu, ponieważ pożądanie i aspekt fizyczny odgrywa niezwykle istotną rolę w każdym małżeństwie. Natomiast podejmowanie rzadkich kontaktów seksualnych będzie argumentem za oddaleniem pozwu rozwodowego, również choroba współmałżonka, pobyt w szpitalu, długotrwały wyjazd do pracy lub służbowy.

Pomoc prawna Świdnica

Homoseksualizm przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego

Homoseksualizm współmałżonka może być przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego, ale nie zawsze uznaje się tę sytuację za zawinioną przez niego przyczynę rozwodu. Sąd w postępowaniu rozwodowym będzie musiał ustalić, czy współmałżonek w momencie zawierania związku małżeńskiego miał świadomość swojej odmiennej orientacji seksualnej, czy być może ją zataił przed współmałżonkiem. Świadome jej ukrycie uznane zostanie przez sąd za zawinioną przyczynę rozpadu małżeństwa.

Różne sytuacje są przesłanką dla sądu o orzeczeniu o zawinionej przyczynie rozkładu pożycia małżeńskiego jednego lub obojga małżonków. W wielu przypadkach dobrym krokiem jest skorzystanie ze wsparcia prawników. Polecamy skorzystanie z usług Kancelarii Gryszkiewicz-Dudzik, oferującej usługi z zakresu pomocy prawnej w Świdnicy. Więcej szczegółów dostępne na stronie internetowej: http://gryszkiewicz-dudzik.pl/