Czy da się odzyskać przedawnione alimenty?

Alimenty są świadczeniem, jakie rodzice są zobowiązani płacić na utrzymanie dziecka w sytuacji, gdy nie pozostają ze sobą w trwałym związku. W świetle prawa obowiązek alimentacyjny dotyczy nie tylko rodziców, ale również innych członków rodziny względem ich krewnych w linii prostej oraz krewnych w linii bocznej, na przykład rodzeństwa, czy powinowactwa.  

Indywidualne podejście do problemu alimentów

Sprawy o alimenty zwykle dotyczą dzieci, których dobro jest sprawą najważniejszą, dlatego niezwykle istotną sprawą jest ustalenie faktycznych kosztów ich utrzymania, ale również możliwości finansowych rodzica, który jest zobowiązany je płacić. Zgodnie z artykułem 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny zależy od tego, czy osoba zobowiązana do ich płacenia ma takie możliwości finansowe i majątkowe. Jeśli ich nie posiada, wtedy nie będzie musiała podejmować takiego zobowiązania finansowego względem swojego dziecka, a powstały wcześniej wygaśnie. 

Kiedy następuje przedawnienie alimentów?

Dług alimentacyjny w przypadku alimentów zasądzonych przez sąd lub wynikających z umowy alimentacyjnej przedawnia się z upływem trzech lat. Ten okres liczony jest od daty wymagalności roszczenia. Co istotne dla każdej raty ten okres oblicza się osobno. Jeśli chodzi o małoletnie dziecko okres przedawnienia liczy się od ukończenia przez nie 18 roku życia, co w praktyce oznacza możliwość ubiegania się o wypłatę zaległych alimentów nawet sprzed kilkunastu lat. Natomiast zadłużenie wobec funduszu alimentacyjnego nie przedawnia się nigdy i osoba zadłużona musi zwrócić zaległość wraz z odsetkami. W wyjątkowych sytuacjach związanych z chorobą lub trudną sytuacją rodzinną dłużnika fundusz może odstąpić od roszczenia i umorzyć dług. 

prawnik alimenty

Rzetelna pomoc prawnika jest nieoceniona w tego typu sprawach. Kancelaria adwokacka w Toruniu specjalizuje się w sprawach alimentacyjnych i udzieli wymaganej w tym zakresie pomocy.

W jaki sposób odzyskać przedawniony dług alimentacyjny?

Osoba uprawniona do otrzymywania alimentów ma prawo zatrzymać przedawnienie wnosząc do sądu sprawę lub rozpoczynając z dłużnikiem mediację. Sposobem na odzyskanie długu alimentacyjnego jest uzyskanie tytułu wykonawczego z klauzulą wykonalności na mocy wyroku sądowego lub ugody do wszczęcia egzekucji zadłużenia. Egzekucję wszczyna się na wniosek wierzyciela. Przedawnienie nie obowiązuje w sytuacji, gdy rozpoczęte jest postępowanie komornicze z tytułu zaległych alimentów, które może trwać wiele lat. Dopóki trwa postępowanie komornicze, nie rozpoczyna się przedawnienie, które zostaje na ten okres zawieszone. Liczy się je dopiero po ogłoszeniu przez komornika bezskuteczności egzekucji, ale wtedy przedawnienie następuje po sześciu latach. Jednak szanse na przedawnienie zaległych alimentów są minimalne, gdyż postępowanie komornicze może zostać wznowione. Jest to sposób na odzyskanie zaległych alimentów nawet wtedy, gdy dziecko ukończy osiemnasty rok życia. 

Wypłata świadczenia alimentacyjnego z funduszu sposobem na odzyskanie długu

Dług alimentacyjny można odzyskać również dzięki pozyskaniu alimentów z funduszu alimentacyjnego, który przejmuje od dłużnika obowiązek wypłacania świadczenia, które wynosi średnio około 500 złotych miesięcznie, ale dłużnik musi je spłacić wraz z odsetkami, gdyż przedawnienie nie dotyczy tego zobowiązania. Opiekun dziecka powinien pamiętać, że jeśli przez długi czas nie upomni się o zaległe alimenty, to ulegają one przedawnieniu.

Do kiedy rodzic jest zobowiązany płacić alimenty?

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego alimenty na dzieci należy płacić do momentu, aż nie będą w stanie same się utrzymywać. W innej sytuacji są dzieci niepełnosprawne, wobec których obowiązek alimentacyjny nigdy się nie kończy.

Czy można odziedziczyć dług alimentacyjny?

Spadkobiercy dłużnika mogą odziedziczyć jego dług w przypadku przyjęcia po nim spadku. Zobowiązania wobec funduszu alimentacyjnego należą również do długu, ale wygasają one wraz z jego śmiercią i w związku z tym nie mogą być dziedziczone.